+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior : Descomptes % per a professionals

ESCALES DE TRAVESSA APLICACIONS

Les escales de fusta en espais naturals como parcs, jardins i camins rurals són elements bàsics del disseny paissatgístic.

Les escales de fusta en espais naturals com parcs, jardins i camins rurals són elements bàsics del disseny paissatgístic. Les escales construïdes amb travesses de fusta, a més a més de ser funcionals representen elements singulars dels espais que caracteritzen la zona.

Escales de travessa de fusta


La construcció d'escales mitjançant travesses ecològiques  es realitza principalment de dues maneres: muntades directament sobre el terreny o bé sobre muntants de fusta.

El muntatge sobre el terreny s'executa quan el sòl és solt i pot modelar-se i compactar-se per obtenir els perfils requerits per col·locar les travesses de fusta. En aquests casos, el constructor ha de replantejar primer l'escala formant els pendents i replans en el terreny natural aportant àrids en cas que faci falta terra o bé, que la qualitat del terreny no sigui l’adequada. Posteriorment, s’ha de compactar el terreny per assegurar-se el correcte assentament de les peces de fusta. Per assentar les travesses sobre els pendents formats, es realitza una excavació, anivellació i compactat manual del seient de cada graó i s'ancoren les travesses de fusta mitjançant barretes d'acer. Les barretes travessen les peces de fusta pels trepants practicats prèviament i es claven al terreny natural. Ocasionalment, en terrenys molt solts les varetes s’han d'ancorar en daus de formigó.

travessa ecologica 

Les construccions sobre muntants es realitzen en zones on els desnivells a salvar es troben en terreny difícil de modelar (pedra, fang, sorra...). Per superar aquests desnivells es col·loquen muntants de fusta ancorats al terreny directament, mitjançant tacs químics o bé mitjançant pilars de fusta ancorats en sabates de formigó. Els muntants de fusta poden construir-se amb taulons massissos o bigues laminades, sobre aquestes, es col·loquen tascons de fusta amb l'angle adequat per poder assentar els graons que es poden construir amb taulons o amb travessesas ecològiques.

En tots els casos és molt important el replanteig en obra de tots els pendents i replans. Les escales, en general haurien de tenir una petjada d’un mínim de 28cm i una contrapetja d'entre 11 i 16cm. Tot i que en camins naturals, sovint, cal adaptar-se al terreny per minimitzar l'impacte visual. Les travesses de pi tractades amb sals que serrem a Fitor Forestal tenen seccions de 12x22cm i de 12x18cm i llargs de 2m i 2,5m, sent les més habituals les de 12x22cm x 2,5m. Sota comanda, podem servir altres seccions i longituds.

És imprescindible que la fusta utilizada estigui tractada per a classe de risc 4, doncs en cas contrari, el constant contacte amb el sòl deterioraria ràpidament les travesses.  

Escala de fusta tractada