+34 972 64 37 58

logo fitor Forestal web2021

0
Total : 0,00 €
No ha seleccionado ningn producto
Actualizar cantidades

Venda i enviament de fusta per exterior

TANQUES PER A PISCINES APLICACIONS

Les tanques per a piscines s'instal·len com a mesura de protecció per combatre el risc d'ofegament accidental de persones i animals.

Les tanques per a piscines s'instal·len com a mesura de protecció per combatre el risc d’ofegament accidental de persones i animals. Habitualment es protegeix el perímetre del vas de la piscina mitjançant una barrera de fusta de seguretat amb alçada suficient perquè els nens no puguin accedir al recinte. En altres casos la tanca de la piscina a més a més del propi vas, tanca una zona de solàrium o jardí.

Valla piscina  

Tarima fusta tractada

Tant en piscines col·lectives com en privades les barreres de fusta de protecció per a piscines han d'integrar-se estèticament al disseny de l'espai. En aquest sentit, Fitor Forestal fabrica i comercialitza diversos dissenys de tanques de fusta per a piscines i jardins que a part de protegir s'adapten als diferents entorns.

Dissenys de tanca per a piscina
Les tanques per a piscines poden ser de panells prefabricats (Tanca anglesa, tanca de Fitor, tanca de barrots, tanca de llistons,…) o construïdes a mida i sempre de fusta tractada. La fusta utilitzada per a la barrera és de pi roig de Flandes o centreeuropeu, tractat per a classe de risc III o IV, segons el model i la qualitat seleccionada. Per a tancats provisionals, pel seu baix preu, recomanem panells de tanca anglesa de fusta centreeuropea tractada per a classe de risc III. Per a tanques per a piscines col·lectives o unifamiliars definitives recomanem, per la seva major qualitat, les de fusta de pi de Flandes tractada per a classe de risc IV i amb panells cargolats.

  tanca de panell 

porta tanca piscina


Les barreres de protecció per a piscines més comunament comercialitzades amiden entre els 80 i els 150cm d'alçada, amb llistons verticals que no permeten ser escalats. La distància entre els llistons és inferior a 10cm per evitar el pas dels més petits. La fusta tractada es raspalla i tots els cantons s’arrodoneixen. Alguns clients ens sol·liciten tanques de piscines de fusta pintadade colors.

Normativa

La normativa de tancats per a piscines a Espanya està molt poc desenvolupada. En l'àmbit estatal, solament el Ministeri de l'Habitatge ha reglamentat les barreres de protecció. A nivell autonòmic, algunes comunitats també han reglamentat el seu ús. A més a més els municipis poden editar ordenances al respecte.

Per això, per poder complir estrictament les obligacions, els projectistes han de consultar les diferents administracions de la seva comunitat. A continuació resumim les principals normes aplicables.

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

En l'àmbit estatal, el Ministeri de l'Habitatge, dins del CTE, al document “Documento Básico SU Seguridad de Utilitzación” ha reglamentat les barreres de protecció per a piscines.

A l'apartat SU6, segons el text modificat pel RD 1371/2007 s'especifica el "Les barreres de protecció per a piscines són obligatòries en totes les piscines d'ús col·lectiu, excloent les de competició o ensenyança, les unifamiliars o les termals i medicinals".

Les barreres hauran de complir les següents especificacions:

  • “L'accés de nens a la zona de bany disposarà de barreres de protecció, excepte a través de punts d'accés, els quals tindran elements practicables amb sistemes de tancament i bloqueig”
  • “Les barreres de protecció tindran una alçaria mínima de 1.200mm, resistiran una força horitzontal aplicada a la vora superior a 0,5 kN/m i tindran les construccions constructives establertes en l'apartat 3.2.3 de la secció SU1”

A l'apartat 3.2.3, s'especifiquen dos requisits:

  • "Les tanques no poden ser escalables, per la qual cosa no han de tenir cap punt de suport entre 20 i 70cm sobre el nivell del sòl".
  • "Les obertures han de ser d'una grandària tal que no puguin ser travessades per una esfera de diàmetre 10cm".

Departament de Salut
A Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha editat el document “Recomanacions per a la prevenció dels accidents en piscines” amb data del 7 d'octubre del 2000.

En un apartat d'aquest document s'indica: “En el cas de cases particulars, l'ús de tanques protectores al voltant de la piscina pot evitar l'accés dels nens i la seva caiguda accidental”.

Ajuntament de Madrid
L'ajuntament de Madrid, com molts altres, ha regulat l'ús de tanques per a piscines d'ús col·lectiu. En aquest cas “l’Ordenança reguladora de les condicions sanitàries, tècniques i de seguretat de les piscines” del 28 de gener del 1999, a l'article 39 titulat “Protecció del vas”, ordena:
“En èpoques, dies o hores que no estiguin en funcionament, el vas de la piscina s’haurà de protegir mitjançant un sistema eficaç, coberta i/o tancat, que impedeixi la seva deterioració i la caiguda de persones i animals.

NFP 90-306 (AFNOR)
A França s'ha desenvolupat la norma NFP 90-306 d'obligat compliment en tot el seu territori. La versió actualitzada del mes de maig del 2004, normalitza exhaustivament les tanques per a piscines, des dels materials utilitzats fins als assajos i homologacions dels models comercials. Aquesta norma encara que no és d'obligat compliment fora del territori francès, ha estat utilitzada com a referent en altres països. La norma estableix les condicions mínimes perquè els nens menors de 5 anys no puguin accedir a la piscina, per això exigeix que no siguin escalables, que l'altura mínima de la tanca sigui de 1.100mm i les obertures màximes de 10,2cm.