Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Tanques de fusta

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

 • Tornar

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

TANQUES DE FUSTA APLICACIONS

Les tanques de fusta són una de les principals aplicacions de la fusta tractada per a exterior. A partir de pals tornejats i taulons serrats de pi tractat es poden configurar infinitat de tancats.

   

   

Les tanques de fusta són una de les principals aplicacions de la fusta tractada per a exterior. A partir de pals tornejats i taulons serrats de pi tractat es poden configurar infinitat de tancats de fusta que s'integren als diferents espais. Les tanques de fusta les trobem habitualment en espais naturals, parcs, hípiques o finques privades i s'usen per regular els usos, limitar els espais i evitar els riscos.

Als països mediterranis, les tanques de fusta tenen una tradició limitada a les zones de muntanya i a usos ramaders i ocasionalment de jardineria. No és fins a finals dels anys 80 que la introducció i popularització de la fusta tractada en autoclau amb sals metàl·liques permet expandir l'ús de la fusta per a exterior en tot el territori, alhora que apareixen noves aplicacions.
 

Tipus de tanques de fusta
Existeixen nombroses tipologies de tanques que s'adapten als diferents usos. No obstant això a la pràctica, les preferències particulars de cada projectista, els usos de la zona i el pressupost solen determinar el tipus de tancat.

Els tipus de tanca o baranes de fusta es poden dividir en cinc grans grups:

 

Tanca texana

Són tanques construïdes per pilars i travessers de pals de fusta tornejats i tractats. Existeixen nombroses variants, la més comú, usada als parcs, consisteixen:

 • Pilars d'1m d'alçada vist (1.5m totals) i 10cm de diàmetre clavats cada 2m
 • Dos o tres travessers de 2m de llarg i 8cm de diàmetre
 • Unions metàl·liques de dues ales per a subjectar els travessers als pilars.

tanca texana

Post and rail
Aquest grup de tanques és semblant a l'anterior però tant els pals com els travessers són de fusta serrada, és a dir amb secció rectangular. Són les típiques tanques de bestiar usades pels anglesos des de temps remots. Una de les possibles variants és la següent:

 • Pilars d'1.2m d'alçada vist (1.6m totals) i 9x9cm de secció clavats cada 1.8m
 • Tres travessers d'1.8m de llarg i 12x3.5cm de secció
 • Ancoratges d'acer galvanitza per unir pilars i travessers

Tanca Far Sant Sebastia flickr

Tancat ramader
També anomenat tancat cinegètic, pel seu possible ús en vedats de caça, consisteix en la combinació de pals de fusta i tela metàl·lica nuada. La tanca ramadera és un clos tancat idoni per quan es requereix limitar el pas de persones i animals, a un baix cost i amb una integració paisatgística elevada. Un tancat cinegètic típic per limitar una finca podria ser el següent:

 • Pilars de 2m de longitud vist (2.5m totals) i 10cm de diàmetre clavats cada 4m
 • Tela nuada de 2m d'alçada, 22 filferros horitzontals i un de vertical cada 15cm
 • Grampillons d'acer per unir la malla al pal

 tanca cinegetica

Tanques de panells
Són tanques de fusta que es subministren en panells prefabricats de fusta i solen servir per limitar parcs infantils, piscines o parcel·les residencials. Es subministren pilars de secció quadrada que es claven a la distància que requereix el panell seleccionat. Un exemple típic és el dels parcs infantils:

 • Pilars de 0.8m d'alçada vist (1.3m total) i 7x7cm de secció clavats cada 1.8m
 • Panells de tanca anglesa de 0.8m d'alçada i 1.8m de llarg, formats per dos travessers horitzontals de 2.1x9.5cm i 11 lamel·les verticals de 0.8m d'alçada i de 2.1x9.5cm de secció
 • Ancoratges per a unir els panells als pilars

 tanques de panell

Altres tancats de fusta
Sota aquest títol incloem tots els tancats construïts exclusivament en fusta o amb altres materials i que no queden definits pels grups anteriors. Les possibles combinacions són infinites. Entre elles podem destacar les barreres de seguretat vial mixtes (fusta-metall), els tancaments de corda amb pilars de fusta, les palissades amb fusta de castanyer o les pilones de fusta que limiten el pas el pas dels vehicles.

tanca corda

Disseny i instal·lació
El correcte disseny i instal·lació, requereix d'uns coneixements pràctics i teòrics mínims que assegurin l'èxit del projecte i la durada de la tanca de fusta. Des de Fitor Forestal podem assessorar-los en tots els detalls, des de la selecció de la tanca fins a les recomanacions pel muntatge.

 

CA   ES