Vallas de madera y Venta de Madera tratada y madera para jardín. Especialistas en vallas de madera. - Escales de travessa

Tel. 972 64 37 58      info@fitorforestal.com          CA   ES 

  • Tornar

Error

vmError: Programming error: trying to load:/usr/home/fitorforestal.com/web/plugins/vmpayment/amazon/library/OffAmazonPaymentsService/Client.php

ESCALES DE TRAVESSA APLICACIONS

Les escales de fusta en espais naturals como parcs, jardins i camins rurals són elements bàsics del disseny paissatgístic.

   

 

Les escales de fusta en espais naturals com parcs, jardins i camins rurals són elements bàsics del disseny paissatgístic. Les escales construïdes amb travesses de fusta, a més a més de ser funcionals representen elements singulars dels espais que caracteritzen la zona.

Escales de travessa de fusta


La construcció d'escales mitjançant travesses ecològiques  es realitza principalment de dues maneres: muntades directament sobre el terreny o bé sobre muntants de fusta.

El muntatge sobre el terreny s'executa quan el sòl és solt i pot modelar-se i compactar-se per obtenir els perfils requerits per col·locar les travesses de fusta. En aquests casos, el constructor ha de replantejar primer l'escala formant els pendents i replans en el terreny natural aportant àrids en cas que faci falta terra o bé, que la qualitat del terreny no sigui l’adequada. Posteriorment, s’ha de compactar el terreny per assegurar-se el correcte assentament de les peces de fusta. Per assentar les travesses sobre els pendents formats, es realitza una excavació, anivellació i compactat manual del seient de cada graó i s'ancoren les travesses de fusta mitjançant barretes d'acer. Les barretes travessen les peces de fusta pels trepants practicats prèviament i es claven al terreny natural. Ocasionalment, en terrenys molt solts les varetes s’han d'ancorar en daus de formigó.

travessa ecologica Escala de travessa

Les construccions sobre muntants es realitzen en zones on els desnivells a salvar es troben en terreny difícil de modelar (pedra, fang, sorra...). Per superar aquests desnivells es col·loquen muntants de fusta ancorats al terreny directament, mitjançant tacs químics o bé mitjançant pilars de fusta ancorats en sabates de formigó. Els muntants de fusta poden construir-se amb taulons massissos o bigues laminades, sobre aquestes, es col·loquen tascons de fusta amb l'angle adequat per poder assentar els graons que es poden construir amb taulons o amb travessesas ecològiques.

En tots els casos és molt important el replanteig en obra de tots els pendents i replans. Les escales, en general haurien de tenir una petjada d’un mínim de 28cm i una contrapetja d'entre 11 i 16cm. Tot i que en camins naturals, sovint, cal adaptar-se al terreny per minimitzar l'impacte visual. Les travesses de pi tractades amb sals que serrem a Fitor Forestal tenen seccions de 12x22cm i de 12x18cm i llargs de 2m i 2,5m, sent les més habituals les de 12x22cm x 2,5m. Sota comanda, podem servir altres seccions i longituds.

És imprescindible que la fusta utilizada estigui tractada per a classe de risc 4, doncs en cas contrari, el constant contacte amb el sòl deterioraria ràpidament les travesses.  

Escala de fusta tractada

CA   ES